Regulamin

Podmiotem wypożyczającym Towar jest:

MBD OLGA WASIAK
Wojtówka 27, 96-500 Sochaczew
NIP: 5222812215 REGON: 140510385,

zwany dalej WYPOŻYCZALNIĄ.

Klient, korzystający z usług WYPOŻYCZALNI, zwany jest dalej NAJEMCĄ.

§ 1

KORZYSTANIE Z SERWISU INTERNETOWEGO WYPOŻYCZALNI RENT.MYBIGDAY.PL

1. NAJEMCA wypełnia formularz rejestracyjny na stronie WYPOŻYCZALNI, podając ważny adres e-mail, nazwę użytkownika, hasło do konta, numer telefonu kontaktowego i opcjonalnie inne dane zawarte w formularzu, tj. adres dostawy zamówienia, numer konta bankowego (do zwrotu kaucji).

2. Jeżeli NAJEMCA korzysta z serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą to
w czasie rejestracji, w celu skutecznego zawarcia umowy najmu, zobowiązuje się dodatkowo podać: pełną nazwę i adres siedziby firmy, numer NIP oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z WYPOŻYCZALNIĄ wraz z numerem telefonu kontaktowego.

3. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następują poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym przez NAJEMCĘ zakładane jest Konto.

5. Założenie Konta umożliwia wybór wypożyczanego Towaru w określonych terminach
i cenach oraz ich wstępną rezerwację, a także dokonywanie płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

6. Wszystkie niezbędne informacje są dostępne po założeniu Konta przez NAJEMCĘ, po zalogowaniu się na swoje Konto na stronie WYPOŻYCZALNI, w zakładce Moje konto.

7. WYPOŻYCZALNIA poinformuje NAJEMCĘ za pośrednictwem wiadomości e-mail o wysłaniu wynajmowanego Towaru.

8. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez WYPOŻYCZALNIĘ. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez NAJEMCĘ będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje dane niezwłocznie po każdej zmianie tychże. Zabrania się jednak usuwania przez NAJEMCĘ danych, o których mowa w punktach 1 i 2 w trakcie korzystania z usług Serwisu. W przeciwnym wypadku WYPOŻYCZALNIA nie będzie mogła zrealizować umowy, np. wysłać Towaru .

10. WYPOŻYCZALNIA zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta NAJEMCY, który nie uregulował należności wynikającej z zawartej uprzednio umowy najmu.

§ 2

ZAWARCIE UMOWY

1. NAJEMCA składa zamówienie na dany Towar za pośrednictwem strony internetowej WYPOŻYCZALNI.

2. Zawarcie umowy na usługi świadczone przez WYPOŻYCZALNIĘ następuje z chwilą otrzymania wiadomości zwrotnej od WYPOŻYCZALNI, potwierdzającej zawarcie umowy. Dodatkowo informację o statusie zamówienia NAJEMCA może uzyskać po zalogowaniu się na swoje Konto na stronie WYPOŻYCZALNI, w zakładce Moje konto -> Zamówienia.  

3. NAJEMCA zobowiązuje się uregulować należność za wypożyczany Towar w momencie dokonywania rezerwacji, za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
Brak wpłaty skutkuje nieważnością umowy.

4. Zawierając umowę z WYPOŻYCZALNIĄ, NAJEMCA wyraża zgodę na otrzymywanie środkami komunikacji wiadomości od WYPOŻYCZALNI.

5. Zmniejszenia ilości zamawianych produktów można dokonać:
• maksymalnie na 14 dni roboczych przed dniem wysyłki lub odbioru
• maksymalnie o 15%.

6. Zwiększenia ilości zamawianych produktów można dokonać maksymalnie na 14 dni roboczych przed dniem wysyłki lub odbioru, wyłącznie po weryfikacji dostępności Towaru. WYPOŻYCZALNIA zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia takiej dyspozycji, bez podania przyczyny.

7. Nie można zmniejszyć zamówienia o Towary, które w WYPOŻYCZALNI występują w pojedynczych egzemplarzach, np. sofy, fotele, dywany itp.

8. NAJEMCA zobowiązuje się nie składać zamówień w sposób lekkomyślny, omyłkowo lub też bez zapoznania się z z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

9. Złożenie zamówienia przez NAJEMCĘ jest równoznaczne z podpisaniem umowy najmu, prawnie wiążące – nie może zostać wycofane bez dodatkowych ustaleń z WYPOŻYCZALNIĄ.

10. NAJEMCA wyraża zgodę na przekazanie WYPOŻYCZALNI danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, numeru telefonicznego, dodatkowo w przypadku przedsiębiorcy: NIP, dane osoby upoważnionej do kontaktu, w celu finalizacji umowy najmu.

§ 3

OPŁATY

1. Opłata za wypożyczenie pobierana jest z góry za cały okres wynajmu, zgodnie ze złożonym za pośrednictwem strony internetowej WYPOŻYCZALNI zamówieniem.

2. Opłata za wypożyczenie liczona jest za cztery kolejne dni (wliczając w to czas wysyłki/odbioru i zwrotu Towaru)

3. Najkrótszy, możliwy czas wypożyczenia, wliczając w to czas wysyłki/odbioru i zwrotu Towaru, to cztery dni.

4. Opłaty z tytułu zawartej umowy najmu będą uiszczane za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub przelewu tradycyjnego.

§ 4

KAUCJA

1. WYPOŻYCZALNIA pobiera od NAJEMCY kaucję, w celu zabezpieczenia części roszczeń wynikających z zawartej umowy najmu.

2. NAJEMCA zobowiązuje się przekazać kaucję nie później niż na 10 dni przed spodziewaną datą odbioru lub wysyłki wypożyczanego Towaru za pośrednictwem przelewu bankowego na nr konta: MBD OLGA WASIAK 06 1020 1185 0000 4602 0276 3886

3. W przypadku braku wpłaty kaucji przez NAJEMCĘ, WYPOŻYCZALNIA jest zwolniona
z obowiązku wysłania/wydania wypożyczanego Towaru, z prawem zatrzymania świadczenia pieniężnego z tytułu najmu.

4. W przypadku braku uszkodzeń, zaginięć oraz uszkodzeń trwałych, kaucja zostaje zwrócona w ciągu 7 dni roboczych od daty zwrotu.

5. W przypadku deklaracji zwrotu czystych produktów, muszą one zostać oddane czyste w stopniu nadającym się do ponownego użycia. Za czyste rozumie się umyte, bez śladów jedzenia oraz tłuszczu, wypolerowane- bez śladów odcisków palców. Jeśli produkty zostaną uznane za wymagające ponownego wyczyszczenia, koszt czyszczenia zostanie potrącony z kaucji. W takim przypadku czas rozpatrzenia zwrotu kaucji może zostać wydłużony przez WYPOŻYCZALNIĘ do 14 dni roboczych.

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zaginięcia wypożyczonego Towaru, kaucja zostanie pomniejszona o wartość zakupu nowego Towaru tej samej jakości lub nie zostanie zwrócona.
W takim przypadku czas rozpatrzenia zwrotu kaucji może zostać wydłużony przez WYPOŻYCZALNIĘ do 14 dni roboczych.

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń trwałych, tj. śladów pleśni, czerwonego wina lub wosku po świecach, na obrusach, bieżnikach, serwetach itp., z kaucji zostanie potrącona kwota na zakup i uszycie nowych Towaru tej samej jakości. W takim przypadku czas rozpatrzenia zwrotu kaucji może zostać wydłużony przez WYPOŻYCZALNIĘ do 14 dni roboczych.

7. W przypadku trwałych uszkodzeń mebli, tj. dziur, połamań, zalań (także spowodowanych przez deszcz) z kaucji zostanie potrącona kwota na zakup nowych mebli tej samej jakości. W takim przypadku czas rozpatrzenia zwrotu kaucji może zostać wydłużony przez WYPOŻYCZALNIĘ do 14 dni roboczych.

8. Jeśli wartość kaucji będzie niewystarczająca do pokrycia strat, NAJEMCA zobowiązuje się do dopłaty należnej kwoty w ciągu 7 dni roboczych od daty wskazania kwoty dopłaty przez WYPOŻYCZALNIĘ.

§ 5

WYSYŁKA I ODBIÓR OSOBISTY

1. NAJEMCA może samodzielnie odebrać z WYPOŻYCZALNI wypożyczony Towar pod adresem: 15 sierpnia 106, 96 500 Sochaczew, nie wcześniej niż na 2 dni przed datą wydarzenia, chyba, że strony uzgodniły inaczej.
Odbiór osobisty możliwy jest po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym, umówieniu terminu i godziny.

2. WYPOŻYCZALNIA może dostarczyć wypożyczony Towar przesyłką kurierską. Wysyłka następuje najpóźniej na dwa dni przed wydarzeniem na które wypożyczany jest Towar.
Koszt wysyłki kurierskiej doliczany jest do zamówienia. WYPOŻYCZALNIA zamawia transport za pośrednictwem firmy kurierskiej na zlecenie NAJEMCY.

3. WYPOŻYCZALNIA może dostarczyć wypożyczony Towar transportem własnym. Dogodna data i godzina transportu zostanie ustalona pomiędzy WYPOŻYCZALNIĄ i NAJEMCĄ przed wydarzeniem. Koszt dostawy ustalany jest indywidualnie i zależy od odległości i czasu dojazdu. Dostawy są realizowane w Warszawie i w promieniu 50 km od Warszawy, w Łodzi i w promieniu 50 km od Łodzi, w Sochaczewie i w promieniu 50 km od Sochaczewa.

4. Towar, który nie kwalifikuje się do wysyłki kurierem musi zostać odebrany osobiście lub dostarczony transportem własnym przez WYPOŻYCZALNIĘ. Towar niekwalifikujący się do wysyłki kurierskiej jest oznaczony na stronie WYPOŻYCZALNI.

5. WYPOŻYCZALNIA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe i ewentualne uszkodzenia Towaru podczas przesyłki do NAJEMCY. Odpowiedzialność spoczywa na dostawcy usługi transportowej.

6. W przypadku stwierdzenia zewnętrznego uszkodzenia przesyłki podczas dostarczenia paczki przez firmę kurierską (wgniecenia, rozerwany karton itp.) NAJEMCA zobowiązany jest do spisania protokołu uszkodzeń w obecności kuriera oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej uszkodzonej paczki oraz zawartości. Wszelkie procesy reklamacyjne związane z nieterminowym dostarczeniem, uszkodzeniem czy zniszczeniem wypożyczonego Towaru przez firmę kurierską, leżą po stronie NAJEMCY.

7. W przypadku uszkodzenia Towaru podczas transportu NAJEMCA zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym WYPOŻYCZALNIĘ za pośrednictwem poczty e-mail na adres: wypozyczalnia@mybigday.pl

§ 6

ZWROT

1. NAJEMCA zwróci wypożyczony Towar osobiście do WYPOŻYCZALNI najpóźniej
w pierwszym dniu roboczym po wydarzeniu, zgodnie z zawartą umową najmu. Zwrot osobisty możliwy jest po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym, umówieniu terminu i godziny.

2. W przypadku zamówień wysyłanych za pośrednictwem firmy kurierskiej, NAJEMCA zobowiązuje się do wydania Towaru firmie kurierskiej w pierwszy dzień roboczy przypadający po terminie wydarzenia.

3. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu określonego w umowie najmu przez NAJEMCĘ, (dotyczy to również nieterminowego nadania kurierowi przesyłki zwrotnej z winy NAJEMCY),
z kaucji zostanie pobrana kwota za każdą kolejną rozpoczętą dobę przedłużenia okresu najmu, zgodnie z cennikiem najmu zawartym w umowie najmu.

4. Koszt zwrotnej przesyłki kurierskiej doliczany jest do zamówienia.

39. NAJEMCA ma prawo do wysyłki wypożyczonego Towaru za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej lub do skorzystania z etykiety zwrotnej dostarczonej przez WYPOŻYCZALNIĘ (etykieta zwrotna znajduje się w koszulce na kartonie z napisem DOKUMENTY ZWROTNE).

5. NAJEMCA zobowiązuje się do skrupulatnego i bezpiecznego zapakowania wypożyczonego Towaru w te same opakowania, w których zostały odebrane (oryginalne opakowania).

6. W przypadku przesyłek paletowych NAJEMCA zobowiązuje się do zwrotu tej samej palety, na której otrzymał Towar, w stanie nienaruszonym. W przeciwnym wypadku wartość palety zostanie potrącona z kaucji. W przypadku przesyłek w opakowaniach plastikowych, NAJEMCA zobowiązuje się do ich zwrotu w stanie nienaruszonym. W przeciwnym wypadku wartość opakowań zostanie potrącona z kaucji.

7. W przypadku niezwrócenia wypożyczonych artykułów, wszczęte zostanie postępowanie sądowe celem odzyskania Towaru i egzekwowania należności.

§ 7

OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. NAJEMCA zobowiązuje się do użytkowania wypożyczonego Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem i celem do jakiego Towar jest przygotowany.

2. NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego wykorzystania, użytkowania lub transportu (również za pośrednictwem firmy kurierskiej) wynajętego Towaru oraz jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z jego naprawą, odkupieniem lub przywróceniem do stanu pierwotnego (bez wad użytkowych).

3. NAJEMCA zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia wypożyczonego Towaru przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i innymi zdarzeniami losowymi.
 
4. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia Towaru podczas wydarzenia, po stronie NAJEMCY leży pełna odpowiedzialność wobec WYPOŻYCZALNI – również gdy powyższe dotyczą działań osób trzecich (np. uczestników wydarzenia).
 
5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zaginięcia wypożyczonego Towaru, kaucja zostanie pomniejszona o wartość zakupu nowego Towaru lub nie zostanie zwrócona.
Jeśli wartość kaucji będzie niewystarczająca do pokrycia strat, NAJEMCA zobowiązuje się do dopłaty należnej kwoty w ciągu 7 dni roboczych od daty przedstawienia kosztów przez WYPOŻYCZALNIĘ drogą mailową.

6. NAJEMCA zobowiązuje się do mailowego zgłoszenia do WYPOŻYCZALNI ewentualnych zastanych uszkodzeń (np. stłuczenia, plamy, dziury itp.) lub braku zamówionych artykułów, niezwłocznie po odbiorze przesyłki.

7. Zawierając umowę, NAJEMCA oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym Towaru i nie zgłasza uwag co do ich jakości oraz stanu i oświadcza, że został poinformowany o możliwości obejrzenia Towaru przed zawarciem umowy w siedzibie WYPOŻYCZALNI, 15 sierpnia 106, 96-500 Sochaczew – po uprzednim indywidualnym telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz godziny.

8. NAJEMCA zobowiązuje się do usunięcia resztek jedzenia z tkanin oraz do ich osuszenia przed zwrotem lub wysyłką do WYPOŻYCZALNI, a także do nie używania wysokich świec bez zabezpieczenia na wypożyczanych tkaninach.

9. W przypadku złych warunków pogodowych (deszcz, śnieg, silny wiatr itp.), NAJEMCA zobowiązuje się zabezpieczyć poprzez wniesienie do suchego pomieszczenia Towaru wykorzystanego do aranżacji na zewnątrz – np. meble, poduchy, donice, koce itp.

10. NAJEMCA zobowiązuje się nie przekazywać wypożyczonego Towaru w podnajem osobom trzecim.

§ 8

OBOWIĄZKI WYPOŻYCZALNI

1. WYPOŻYCZALNIA zobowiązuje się opisywać Towar w sposób wystarczający i zgodny z prawdą.

2. WYPOŻYCZALNIA wynajmuje NAJEMCY Towar bez wad użytkowych, sprawny technicznie, używany i mogący nosić normalne ślady użytkowania. WYPOŻYCZALNIA zastrzega, że
w przypadku mebli i Towaru retro ślady użytkowania mogą być znaczne, ze względu na jego wiek.

3. WYPOŻYCZALNIA ma obowiązek zrealizować złożone przez NAJEMCĘ zamówienia w okresie obowiązywania umowy najmu.

4. WYPOŻYCZALNIA dokłada wszelkich starań, by wypożyczony przez NAJEMCĘ Towar spakować w jak najmniejszą liczbę przesyłek.

5. W przypadku gdy WYPOŻYCZALNIA nie będzie w stanie dostarczyć Towaru zawartego
w umowie (częściowo albo w całości), zaproponuje Towar zastępczy lub częściową realizację umowy najmu, w zależności od zaistniałej sytuacji.
NAJEMCA ma prawo odmówić przyjęcia alternatywnego rozwiązania.
W takim przypadku wpłacona przez NAJEMCĘ kwota zostanie mu zwrócona zgodnie
z zasadami Kodeksu Cywilnego.

6. WYPOŻYCZALNIA, po zwrocie wypożyczonego Towaru przez NAJEMCĘ zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, zniszczenia lub braków, WYPOŻYCZALNIA zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym NAJEMCY za pośrednictwem poczty e-mail.

7. Informacje znajdujące się na stronie WYPOŻYCZALNI nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są rzeczywistym odzwierciedleniem stanów magazynowych.

8. WYPOŻYCZALNIA oraz jej pracownicy i przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za wypożyczane Towary. Wszelkie niezgodności Towaru z opisem oraz wysokości ofert cenowych mogą wynikać z tzw. błędu ludzkiego.

9. WYPOŻYCZALNIA zastrzega sobie prawo do edycji opisów i zdjęć na stronie WYPOŻYCZALNI oraz do usunięcia z oferty dowolnego Towaru w dowolnym czasie.
Usunięcie Towaru po złożeniu zamówienia nie zwalnia WYPOŻYCZALNI z obowiązku dostarczenia takiego samego lub zbliżonego Towaru NAJEMCY.

10. WYPOŻYCZALNIA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe i ewentualne uszkodzenia artykułów podczas przesyłki.

11. Odpowiedzialność WYPOŻYCZALNI na podstawie zawartej umowy ograniczona jest kwotowo do wysokości wpłaconej przez NAJEMCĘ opłaty za wypożyczenie. Ewentualne roszczenia NAJEMCY z tytułu niewłaściwego wykonania umowy wygasają z upływem 7 dni od faktycznego terminu zwrotu Towaru.

§ 9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Art. 38 ustawy o prawach konsumenta: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.” NAJEMCY nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, a tym samym zwrotu Towaru.

 

§ 10
REKLAMACJE

1. Kolory produktów widoczne na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od oryginału ze względu na różne kalibracje ekranów, a w przypadku zdjęć z realizacji również ze względu na oświetlenie obiektów i styl obróbki fotografa. Rozbieżność kolorów nie jest podstawą do reklamacji.

2. Jeżeli jakiekolwiek uszkodzenia lub braki w Towarze zostaną zgłoszone po terminie wydarzenia, nie będzie to stanowić podstaw do reklamacji ze względu na to, że niemożliwym staje się stwierdzenie, czy do uszkodzeń lub zagubienia nie doszło podczas użytkowania.

3. NAJEMCA może złożyć reklamację w formie elektronicznej, na adres wypozyczalnia@mybigday.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, nazwę użytkownika, pod jaką NAJEMCA występuje w serwisie RENT.MYBIGDAY.PL oraz szczegółowy opis zgłaszanych zastrzeżeń

4. WYPOŻYCZALNIA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez NAJEMCĘ.

5. NAJEMCA może złożyć reklamację dotyczącą:
• realizacji umowy najmu przez WYPOŻYCZALNIĘ w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia.
• rozliczenia kaucji przez WYPOŻYCZANIĘ w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania drogą mailową rozliczenia od WYPOŻYCZALNI.

6. WYPOŻYCZALNIA wysyła rozpatrzenie reklamacji na adres mailowy NAJEMCY zadeklarowany na Koncie.

§ 11

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności za niewykonywanie lub opóźnienie
w wykonaniu jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy, jeżeli wykonanie zostało uniemożliwione, ograniczone lub opóźnione przez zdarzenie będące rezultatem siły wyższej.

2. Spory, które mogłyby wyniknąć z zawartej umowy, będą rozstrzygane polubownie, a
w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem właściwego rzeczowo Sądu.

3. Najemca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą
– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
– Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

§ 12

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu RENT.MYBIGDAY.PL jest MBD Olga Wasiak, Wojtówka 27, 96-500 Sochaczew.

2. Administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych i przetwarza je zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe zbierane przez administratora za pośrednictwem serwisu RENT.MYBIGDAY.PL zbierane są w celu realizacji umowy najmu oraz do kontaktowania się z NAJEMCĄ w ramach obsługi zamówienia oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy najmu.

4. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe NAJEMCY wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

5. W przypadku NAJMCY, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe NAJEMCY, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w WYPOŻYCZALNI.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizowania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy najmu skutkuje brakiem możliwości przedstawienia oferty lub podpisania i realizacji umowy na usługę wypożyczenia.

8. NAJEMCA ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych WYPOŻYCZALNI, w tym celu zobowiązany jest wysłać na adres e-mail wypozyczalnia@mybigday.pl stosowną wiadomość. WYPOŻYCZALNIA może odmówić usunięcia danych NAJEMCY, jeżeli ten nie uregulował wszystkich należności wobec WYPOŻYCZALNI lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności NAJEMCY.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji umowy najmu, jej rozliczenia oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń przez jej strony.

§ 13

COVID -19

1. W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania, WYPOŻYCZALNIA, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wprowadza następujące środki ochrony: na terenie WYPOŻYCZALNI zostały udostępnione dystrybutory ze środkiem do dezynfekcji rąk.. Przestrzenie ogólnodostępne, korytarze i hol są regularnie wietrzone i dezynfekowane. Wszystkie powierzchnie ogólnodostępne klamki, poręcze, włączniki światła są dezynfekowane odpowiednimi środkami. Wypożyczane elementy dekoracji są dezynfekowane przed wydaniem NAJEMCY. Pracownicy są wyposażeni w środki ochrony – maseczki oraz jednorazowe rękawiczki. Pracownicy wypożyczalni są zobowiązani są do regularnej dezynfekcji rąk oraz swoich stanowisk pracy.

2. W przypadku wystąpienia oficjalnego zakazu organizacji imprez związanego z epidemią COVID-19, NAJEMCA oraz WYPOŻYCZALNIA wspólnie ustalają nowy, dogodny dla każdej ze Stron termin realizacji Umowy Najmu. Nowy termin strony wyznaczą w roku 2022 lub 2023.

3. Wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet wykonania usługi w nowym terminie.

4. Jeżeli NAJEMCA zdecyduje o odwołaniu przyjęcia, a nie zmianie daty, w takim przypadku WYPOŻYCZALNI przysługuje prawo do zatrzymania wpłaconej kwoty.

5. NAJEMCA oraz WYPOŻYCZALNIA zgodnie ustalają, że oficjalne, odgórne ograniczenie liczby gości na przyjęciu związane z epidemią COVID-19, nie stanowi podstawy do wypowiedzenia niniejszej Umowy.

6. W przypadku oficjalnego, odgórnego ograniczenia liczby gości WYPOŻYCZALNIA jest gotowa wykonać usługę w ograniczonym zakresie, w takim przypadku nie ma zastosowania § 13 pkt.2 niniejszego Regulaminu.

7. Jeżeli NAJEMCA nie zdecyduje się na organizację przyjęcia w ograniczonym zakresie (z odgórnie ograniczoną liczbą gości na przyjęciu), strony wspólnie wyznaczą nowy termin realizacji umowy zgodnie z § 13 pkt.2 Regulaminu.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu w całości.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Każdy Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony o zmianie regulaminu. Użytkownik po zapoznaniu się ze zmienionym regulaminem ma możliwość zaakceptowania lub niezaakceptowania Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.